Informacja dla Klientów instytucjonalnych oraz rolników, którzy mają otwarty rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

Szanowni Państwo

W związku z dwukrotną decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca oraz 8 kwietnia 2020 r.
o obniżeniu stopy referencyjnej z poziomu 1,50 do poziomu 0,50, stopy lombardowej z poziomu 2,50 do poziomu 1, oraz stopy redyskonta weksli z poziomu 1,75 do poziomu 0,55, informujemy, że Bank Spółdzielczy w Lubaczowie wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Lubaczowie” (dalej zwana „Taryfą”). Podstawą zmian w Taryfie jest § 101 ust. 2 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie” (dalej zwany „Regulaminem”). Zmiany wprowadzone przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie 15 kwietnia 2020 r. wejdą w życie od 1 maja 2020 r.

Wprowadzone w obecnej sytuacji zmiany mają na celu zoptymalizowanie i dostosowanie wysokości oraz struktury opłat do kosztów ponoszonych przez Bank w związku z usługami jakie świadczy.

Zgodnie z §116 ust. 2 Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy rachunku, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.

 

Szczegółowy wykaz zmian jak i pełną treść „Taryfy” znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.bslubaczow.pl/oprocentowanie--taryfa-oplat-i-prowizji

 

Liczymy, że zaproponowane zmiany spotkają się z Państwa akceptacją.