Gwarancje KFG

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami  de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podstawowe parametry gwarancji KFG na okres objęty stanem epidemii COVID 19 (do 31 grudnia 2020 r.)

 • gwarancje przeznaczone są dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ,
 • istnieje możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
 • kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu,
 • stawka opłaty prowizyjnej należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 %
 • gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące, nie dłużej niż :
  • dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,
  • dla kordytów inwestycyjnych – 99 miesięcy.
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy 
 • forma pomocy – de minimis