Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki gromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancją objęte są środki pieniężne zgromadzone przez jedną osobę do równowartości 100 tysięcy euro. W przypadku rachunku wspólnego, każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Ochronie podlegają imienne depozyty walutowe i złotowe:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • szkolnych kas oszczędnościowych
  • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
  • rad rodziców

Więcej informacji na http://bfg.pl