Skip to main content
 • Oprocentowanie

Oprocentowanie

 • Stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M i w  okresie od 01.04.2024 do 30.06.2024 wynosi:

  • dla umów zawartych od 01.01.2023 - 5,86%
  • dla umów zawartych przed 01.01.2023 - 5,86% 

  Informacja na teamt sposobu obliczania wysokosci stawki WIBOR 3M

  • Dla umów zawartych od 01.01.2023 r.: stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczana, jako średnia arytmetyczna (średnia arytmetyczna liczona jest z dni roboczych w miesiącu, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) z drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres obowiązywania wysokości zmiennej stopy procentowej; zmienna stopa procentowa obowiązuje przez okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej zmiennej stopy procentowej rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych zmiennych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej zmiennej stopy procentowej rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.
  • Dla umów zawartych przed 01.01.2023 r. stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone