Skip to main content
 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągneli kredyt mieszkaniowy i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej (dalej "Ustawa") , o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  Przydatne informacje

  Formy wsparcia finansowego w ramach FWK

  I. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu
  1) wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
  2) wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy
  3) wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
  4) wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 3000,00 zł.

  II. Pożyczkę na spłatę zadłużenia
  1) w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku o udzielenie pożyczki
  2) pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
  3) maksymalna kwota pożyczki to 120 000,00 zł

  Wsparcie lub pożyczka są zwrotne.

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w placówkach sprzedażowych Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl).

  Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  1) wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdej placówce sprzedażowej Banku oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  2) jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
  3) po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem

  Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:
  1) co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  2) ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  a) 1940,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  b) 1500,00 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
  oraz
  4) posiadają kredyt zabezpieczony hipoteką, przeznaczony na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  a) nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
  b) nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
  c) remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
  d) nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
  e) nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  f) udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
  g) Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
  lub
  5) posiadają udzielony przez Bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

  W jakich przypadkach nie możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:
  1) umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  2) jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy.
  3) umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
  4) za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
  5) w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
  a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  b) posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  c) posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  6) prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
  7) jeden z Kredytobiorców jest w stanie upadłości konsumenckiej.

  Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

  Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

  1) Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
  2) Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 134 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

  Czy Kredytobiorcy, którzy obecnie korzystają z FWK będą mogli wnioskować o zmianę warunków wypłaty Wsparcia lub zwrotu Wsparcia/Pożyczki na zmienione warunki wprowadzone nowelizacją Ustawy, od 15.05.2024 r.

  Kredytobiorcy, którzy zawarli Umowę o udzielenie wsparcia przed dniem nowelizacji Ustawy tj. 15.05.2024 r. i wsparcie nie zostało jeszcze w całości wypłacone, mogą złożyć wniosek o zmianę warunków wypłaty wsparcia w zakresie:
  1) podwyższenia kwoty wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia (zwiększenia kwoty do maksymalnie 3 000 zł, ale nie więcej niż kwota bieżącej raty kredytu) oraz
  2) wydłużenia okresu wypłacanego wsparcia (zwiększenie okresu wypłaty do 40 miesięcy), z zastrzeżeniem, że wysokość wnioskowanego wsparcia nie może przekroczyć bieżącej raty kredytu.
  3) wydłużeniu do 200 rat ulega również okres zwrotu wypłaconego wsparcia
  4) pod warunkiem, że:
  - spełniają w dalszym ciągu przesłanki udzielania wsparcia w oparciu o nowe kryteria wynikające z Ustawy,
  - Kredytobiorca nie wnioskuje o zmianę warunków udzielania wsparcia wskazując inną przesłankę niż ta, która była wskazane w zawartej Umowie Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia
  - umowa kredytu nie została wypowiedziana.

  Zmiana warunków zwrotu wsparcia z FWK
  Kredytobiorcy, którzy zawarli Umowę o udzielenie Wsparcia/ Pożyczki na spłatę zadłużenia przed dniem nowelizacji Ustawy tj. 15.05.2024 r. i ta Umowa jest już w trakcie spłaty lub w okresie karencji, mogą złożyć wniosek o zmianę warunków w zakresie wydłużenia okresu zwrotu wypłaconego Wsparcia (zwiększenie okresu zwracanych rat do 200) pod warunkiem, że:
  1) Udzielone wsparcie nie zostało jeszcze zwrócone
  2) Kredytobiorca nie otrzymał nienależnego wsparcia
  3) Kredytobiorca nie zbył nieruchomości objętej wsparciem
  4) Umowa wsparcia/pożyczki nie została postawiona w stan wymagalności po braku płatności raty (zwrotu) określonej w harmonogramie
  5) Kredytobiorca nie uzyskał pozytywnej decyzji Rady Funduszu w sprawie odroczenia terminu płatności zwrotu wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia/rozłożenie na raty/umorzenie uzyskanego wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia

  Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  1) Wniosek o udzielenie Wsparcia, Pormesy lub Pożyczki na spłatę zadłużenia dla Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej
  Pobierz Wniosek

  2) Wniosek o zmianę udzielania wsparcia na spłatę zadłużenia dla Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej udzielonego przed dniem 15 maja 2024 r. (dotyczy Kredytobiorcy, któy ma już zawartą Umowę o udzielenie wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia i jest ona w trakcie wypłaty środków z FWK)
  Pobierz Wniosek

  Infolinia

  tel. 16 632 92 72
  infolinia czynna w godzinach:
  od poniedziałku do piątku 08:00 - 15:00

  Centrala

  ul. Rynek 28
  tel. 16 632 45 86
  godziny otwarcia:
  od poniedziałku do piątku 08:00 - 15:00

  Oddział Lubaczów - Placówka Bezgotówkowa

  ul. Rynek 28
  tel. 16 632 45 86
  godziny otwarcia:
  poniedziałku, wtorek, czwartek, piątek
  08:00 - 15:00
  środa 08:00 - 17:00
  wpłatomat / bankomat 24h

  Oddział Rzeszów

  al. Kopisto 8B/502
  tel. 17 700 02 05
  godziny otwarcia:
  od poniedziałku do piątku
  08:00 - 14:45
  bankomat 24h

  Oddział Stary Dzików

  ul. Kościuszki 73
  tel. 16 631 80 33
  godziny otwarcia:
  od poniedziałku do piątku
  07:30 - 15:30
  obsługa kasowa
  07:45 - 14:30
  bankomat 24h

  Oddział Tomaszów Lubelski

  ul. Matejki 2C
  tel. 84 664 17 83
  godziny otwarcia:
  od poniedziałku do piątku
  08:00 - 15:30
  wpłatomat / bankomat 24h

  Filia Cieszanów

  ul. Mickiewicza 1
  tel. 16 631 10 17
  godziny otwarcia:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek
  08:00 - 14:45
  obsługa kasowa
  08:00 - 13:00
  czwartek placówka nieczynna
  bankomat 24h

  Filia Horyniec Zdrój

  ul. Aleja Przyjaźni 9A
  tel. 16 631 30 23
  godziny otwarcia:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
  08:00 - 14:45
  obsługa kasowa
  08:00 - 13:00
  środa placówka nieczynna
  bankomat 24h

  Filia Oleszyce

  Rynek 21A
  tel. 16 631 50 13
  godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek
  08:00 - 14:45
  obsługa kasowa
  08:00 - 13:00
  wtorek placówka nieczynna
  bankomat 24h

  Filia Wielkie Oczy

  ul. Cerkiewna 7
  tel. 16 631 01 06
  godziny otwarcia:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek
  08:00 - 14:45
  obsługa kasowa
  08:00 - 13:00
  czwartek placówka nieczynna
  bankomat 24h

  Punkt Obsługi Klienta Lubaczów

  ul. Rynek 29
  tel. 16 632 11 03
  godziny otwarcia:
  od poniedziałku do piątku
  08:00 - 15:00

  Punkt Obsługi Klienta Tomaszów Lubelski

  ul. Żwirki i Wigury 2
  tel. 84 664 25 80
  godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek
  07:30 - 15:15
  wtorek 08:00 - 15:45
  bankomat 24h

  Znajdziesz nas też tutaj
  Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone